راه اندازی کارواش بخار
آذر ۲۰, ۱۴۰۰
سختی گیر رزینی چیست؟
بهمن ۲۴, ۱۴۰۰

دیگ بخار ۲ تن ۱۰ بار از چه قطعاتی تشکیل شده است؟

سوالی که راجع به دیگ های بخار پیش می‌آید این است که قطعات تشکیل دهنده یک دیگ بخار با حجم 2 تن و 10 بار چه هستند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشد.

 • سوپاپ اطمینان

یکی از مهمترین قطعات هر دیگ بخار، سوپاپ اطمینان می باشد. این قطعه در بالای دیگ و طبق استاندارد باید بدون هرگونه واسطه ای به فلنج مربوطه در روی بدنه دیگ بخار یا آب داغ نصب گردد؛ سوپاپ اطمینان زمانی که سایر ابزار کنترلی دیگ نتوانند مشعل را خاموش نمایند و فشار همچنان افزایش می یابد به منظور جلوگیری از انفجار دیگ در فشاری که طبق استاندارد چند درصد بالاتر از فشار کاری دیگ می باشد عمل نموده، بخار یا آب داغ درون دیگ را به فضای بیرون از دیگخانه منتقل می کند.

نکته ای که باید در زمان تعویض شیرهای اطمینان بدان توجه کرد این است که شیرهای اطمینان ساخت کارخانجات مختلف در سایز های مساوی دارای ظرفیت تخلیه یکسانی نیستند، بنابراین در زمان تعویض شیر اطمینان باید دقت کرد که شیر جایگزین دارای ظرفیت تخلیه مساوی یا بیشتر از شیر اول باشد.­

 • مخزن هواگیری

فرآیند حذف اکسیژن نامحلول از آب بویلر در دی اریتور صورت می گیرد. دی اریتور متشـکل از سه قسمت عمده می باشد که عبارتند از:

یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای به نام Vent condenser که آب‌ ورودی به دی اریتـور دراین بخش به وسیله بخار با فشار پایین یا LS گرم  می گردد، ممکن است کـه ایـن بخـش درهمه دی اریتورها وجود نداشته باشد.

پس از آن آب وارد یک بخش دیگر بـه نـام heater کـه در زیـرVent condenser  قـراردارد، می شود. این بخش جایی است که عمده حرارت دهی آب در آنجا صورت  میگیرد. روش ها مختلفی برای حرارت دهی آب در هیتر وجـود دارد، مـثلاً ممکـن اسـت آب را بـه شـکل پـودردرآورده و سپس با بخار تماس دهند، ممکن است آب به شـکل لایـه ای نـازک از دیـواره هـاییپایین آمده و بخار بالارونده با آن تماس یابد و یا در نوع سینی دار آب از روی سینی هایی پایین ریخته و با بخار بالارونده تماس داده شود. معمولاً نوع سینی دار از سایر انواع  متداول تر می باشد.

آب گرم و هوازدایی شده پس از خروج از هیتر در بخشی به نـام Storage tank کـه بـه صورت یک مخزن استوانه ای و افقی در زیر هیتر قرار دارد، ذخیره می گردد. دی اریتورها معمولاً در فشار اتمسفریک می باشند.

 • پمپ تغذیه

وظیفه این پمپ، انتقال آب به مخزن بخار و دی سوپرهیتر بویلر می باشد. عموماً از پمپ های سانتریفیوژ و رفت و برگشتی برای این منظور استفاده  می گردد. پمپ های تغذیه معمولاً دارای دو نوع محرک توربینی و الکتروموتور هستند. در زمان راه اندازی بویلر که هنوز بخـار در دسـترس نمی باشد، از پمپ الکتریکی استفاده می شود و پس از راه اندازی و تولید بخار پمپ های توربینی در سرویس قرار می گیرند. علت این امر این است که چنانچه به هر دلیلی برق واحد بخار قطع و یا دچار نوسان شود، خللی در تولید بخار مجتمع به وجود نیاید و واحدهای مصرف کننده بخـاردچار مشکل نشوند. بعضاً قطع نا بهنگام بخار بـرای برخـی از واحـدهای تولیـدی، ضـرر و زیـان فراوانی را به دنبال دارد.

 • گرمکن اولیه یا اکونومایزر

گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از بخش جابجایی از طریق کانال هـایی وارد دودکـش شده و از طریق آن وارد اتمسفر می گردند. عموماً دمای این گازها در خروجـی از دودکـش بـالابوده و انرژی زیادی را با خود به بیرون از بویلر منتقل می کنند. در صورتی که بتوان مقداری از این انرژی را بازیافت نمود، راندمان بویلر افزایش خواهد یافت.
از این رو بعضی از بویلرها دارای بخشی بـه نـام اکونومـایزر هسـتند. اکونومایزرهـا در اصـل مبدل های حرارتی و به شکل دسته لوله هایی مـی باشـند کـه در مسـیر جریـان گازهـای گـرم خروجی قرار داده  می شوند. لوله های مورد استفاده در اکونومایزرها به دو شکل صـاف و فـین دار وجود دارند، نوع فین دار در مواقعی که مقدار انتقال حرارت پایین باشد به جهت افزایش سـطح انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. از این نوع بیشتر در سوخت های تمیز مانند گـاز کـه احتمال رسوب گرفتگی کمتری ایجاد می نمایند، استفاده می گردد.

عموماً نحوه آرایش این  لوله ها در مسیر جریان گاز به دو صورت می باشد:

 1. آرایش به شکل inline:
  مطابق شکل زیر در صورتی که به طور عمودی بر سطح مقطع لوله ها نگـاه شـود، هـر4 لوله کنار هم به شکل رئوس یک مربع دیده می شوند. از این رو جریان گاز عبوری با تمـ اس بـاسطوح لوله ها و از طریق کانال های میانی بین آنها عبور می کند. این نوع در مواردی که احتمال تشکیل رسوب وجود دارد، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
 2.  آرایش به شکل staggered یا متناوب :

در صورتی که به طور عمودی بر سطح مقطع لوله ها در شکل نگاه شود، هـر3 لولـه کنار هم به شکل رئوس یک مثلث متساو ی الاضلاع دیـده مـیشـوند، لـذا جریـان گـاز عبـورینمی تواند به راحتی و مشابه حالت inline و از درون کانال های بین لوله ها عبور نماید، در نتیجه در این چیدمان اغتشاش بیشتر و به واسطه آن شدت انتقال حرارت بیشـتری وجـود دارد، لـذاسطح حرارتی کمتری نیاز دارد، ولی در عوض به واسطه نوع آرایش لوله هـا مقـدار افـت فشـارزیادتر از حالت inline است.
آب ورودی به بویلر وارد مخزنی به نام Steam drum م یشود و از طریق لوله هـایی بـه نـام لوله های  پایینرونده به سمت مخزن لجن منتقل  میگردد. مخلوط آب گرم و بخـار نیـز توسـطلوله های بالارونده به این مخزن منتقل می شود. با تجمع بخار در مخزن بخـار، فشـار بخـار بـالارفته و پس از رسیدن به فشار مورد نیاز عملیاتی و بعد از طی مراحل جداسـازی قطـرات آب ازآن به بیرون از مخزن بخار از طریق یک هدر انتقال داده می شود. در صورتی که فازهای بخار و آب به خوبی از یکدیگر جدا نشوند، دو پدیده متداول در بویلرها اتفاق  میافتد:

 • پدیده Carry Over: در صورتی که قطراتی از آب به همراه بخار از مخزن بار بـه سـمتسوپرهیتر برود، به آن Carry Over مـیگوینـ د. ایـن پدیـده سـبب بـروز مشـکلاتی در بخـش سوپرهیترها می گردد، به این صورت که قطرات آب حاوی املاحی هستند که پس از تبخیر آب در سوپرهیتر بر روی جداره های داخلی سوپرهیتر رسوب می نمایند. بر اثر افزایش این رسـوبات مشکل over heat شدن لوله ها و در پی آن خرابی آنها به وجود خواهد آمد.

 • پدیده carry under : در صورتی که در آب ورودی به لوله های پایین رونده مقداری بخـار وجود داشته باشد، به آن carry under می گویند. به واسطه این پدیده ممکن است مقدار بخـاردر لوله های بالارونـده بیشـتر از آب شـده و در بخـش هـایی لولـه هـا خشـک بماننـد و مشـکل over heat شدن لوله ها به وجود آید.

بروز این دو پدیده بر بازدهی بویلر اثرات منفی برجای می گذارند، از این رو جداسازی بخار و آب بسیار مهم است. در بویلرهای قـدیمی ازDry pipe  بـرای جداسـازی بخـار از آب اسـتفاده می گردید. Dry pipe لوله ای متصل به نازل خروجی بخار است که چیزی در حدود نصـف و یـا یک سوم طول درام  می باشد و بر روی آن تعداد زیادی سوراخ وجود دارد. بخار خروجی از مخزن بخار می بایست برای ورود به لوله  در حدود 90 درجه بگردد و این عمل باعث جداسازی بخشی از رطوبت می گردید. در این روش کیفیت بخار به دست آمده به ندرت بیش از %5/99 می شود.

امروزه برای جداسازی بهتر از  جداکننده های چندمرحله ای استفاده  میگردد کـه عمومـاً شـامل مراحل ذیل  می باشند:

initial Separation جدا کردن اولیه یا رایزرها به داخل درام و درون یک کانال سراسری وارد می گردند. بـر روی ایـن کانـال  و بـهفاصله ای از آن یک صفحه فلزی نصب شـده اسـت. مخلـوط آب و بخـار خروجـی از لولـه هـای بالارونده وارد این کانال شده و از آن سرریز می گردند. بخش عمده آب از بخار جـدا شـده و بـه داخل مخزن بخار می ریزد. بخار حاصل به سمت بالا حرکت کرده بـه و صـفحه فلـزی برخـورد می نماید و برای عبور مجبور به تغییر جهت  می گردد. به واسطه این برخورد و تغییر جهت بخش دیگری از آب همراه بخار جدا می شود. در بعضی از مخازن بخار از جداکننده های سـیلکونی بـه جای کانال و صفحه فلزی برای جداسازی مخلوط آب و بخار استفاده می گردد.

 • خشک کردن یا drying

بخار حاصل از مرحله اول ممکن است حاوی ذرات مایع، حباب، کف و یا فـوم باشـد. بـرای جداسازی آنها از فیلترهایی استفاده می گردد. این فیلترها انواع و اقسام مختلفی دارند، عموماً به شکل جعبه هایی هستند که از بالا به هدر خروجی بخار وصل بوده و از پـایین بـه وسـیله یـک صفحه فلزی مسدود شده است. در دو سطح جانبی، صفحات فلزی به موازات هـم قـرار دارنـد، بخار از لابه‌لای این صفحات فلزی عبور کرده و به داخل جعبه وارد  میگردد و پس از آن از بالای جعبه به هدر خروجی می رود. ذرات آب در برخورد با این صفحات فلزی از بخار جدا می گردند. در انواعی دیگر به جای این صفحات فلزی موازی هم، از غشاهای متخلخل استفاده می گردد. در غشاهای متخلخل مسیر عبور بخار دارای تغییرات ناگهانی در جهت بوده و بـدین ترتیـب ذرات ریز آب از بخار جدا  میگردد.
کلیه بخش های مرتبط با جداسازی باید در بالای سطح آب قرار گیرند، اگر آب روی مراحل جداسازی را بگیرد، عملاً جداسازی وجود نخواهد داشت. از این رو کنترل ارتفاع آب در مخـزن بخار از اهمیت زیادی برخوردار است.
مخازن بخار بسته به نحوه قرارگیری آنها نسبت به جهـت جریـان گازهـای خروجـی، انـواع طولی و عرضی دارد. نوع عرضی به این مفهوم است که جریـان گازهـای حاصـل از احتـراق درجهت عرض مخزن بخار عبور می کند و در نوع طولی جهت جریان گازهای حاصل از احتراق در جهت طول مخزن بخار است.


3-1-5. لوله های آب بویلر
برای انتقال  آب و بخار بین مخازن بخار و لجن از لوله هایی استفاده مـی گـردد کـه وظیفـه تأمین سطوح انتقال حرارت را نیز برعهده دارند. ممکن اسـت در بخـش هـایی برحسـب نیـاز از پره ها و یا بفل هایی بر روی لوله ها استفاده گردد تا جذب حـرارت بهـت صـورت گیـرد. عمومـاً لوله های آب بویلرها را می توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

لوله های پایین رونده (down comer): دسته ای از لوله های بویلر هستند که آب ورودی به مخزن بخار را به مخزن لجن منتقل می نمایند. آنها مستقیماً و یا به وسیله یـک هـدر بـه ایـن مخازن اتصال یافته اند و در بخش جابجایی بویلر قرار دارند.

 • لوله های بالارونده (riser): لوله ها در اصل، محفظه احتراق بویلر را تشکیل می دهنـد، بـه عبارت دیگر دیواره ها، کف و سقف محفظه احتراق بویلر توسط رایزرها ساخته شـده اسـت. بـه همین جهت گاهی به رایزرها در صورتی که در دیواره باشـند، wall tube و در صـورتی کـه درکف باشند ،floor tube گفته می شود. حد فاصل دو لوله  رایزر صفحه ای قرار داده شده است تـا از عبور گاز جلوگیری نماید. رایزرها از مخزن لجن شروع شده و به مخزن بخار و یـا هـدرهایی که وارد مخزن بخار می شوند ختم می گردند. آب با حـرارت دیـدن در رایزرهـا بـه سـمت بـالاحرکت  مینماید. گاهی به این لوله ها، تبخیرکننده نیز گفته  میشود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
http://tinyurl.com/
2 سال قبل

Hi there to every single one, it’s genuinely
a good for me to go to see this site, it consists of important Information.

http://bit.ly/3tkOZ0Z
2 سال قبل

My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to
be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here.
Again, awesome web log!

t.co
2 سال قبل

It’s in fact very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I just use internet for that reason, and obtain the most recent
information.

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی اسفاران صنعت اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند. از ما چیزی بپرسید!